เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์

วิสัยทัศน์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งชั้นนําของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง
ที่ให้การดูแลรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ การฝึกอบรม และการวิจัยด้านโรคมะเร็ง