Excellence center in Cancer care

“ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งชั้นนําของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง
ที่ให้การดูแลรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ การฝึกอบรม และการวิจัยด้านโรคมะเร็ง”

สำหรับผู้ป่วย

ความรู้ทั่วไปสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
คำแนะนำการใช้ยารักษาโรคมะเร็ง
ค้นหาคลินิคเฉพาะทางโรคมะเร็ง
ค้นหาสถานพยาบาลโรคมะเร็ง

บุคลากรทางการแพทย์

ประชุมวิชาการและการฝึกอบรม
Protocol and Patient handout
Clinical trials

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

  • ประชุมวิชาการประจำปี 2565

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002