ประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การรับรองเฉพาะโรค (DSC) : การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การรับรองเฉพาะโรค (DSC)
: การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา 08.30–16.30 น.
ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม