วัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง

เรียบเรียงจาก คําแนะนําของสมาคมมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (NCCN recommendation) Version 2.0 วันที่ 10 มีนาคม 2564 เรียบเรียงโดย: ผศ.พญ. เอื้อมแข สุขประเสริฐออกแบบโดย: นพ. จิรวัฒน์ ธเนศธาดา