ประชุมวิชาการประจำปี 2565

ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ครั้งที่ 1
First Srinagarind comprehensive cancer center annual meeting

“Update multidisciplinary team management in common cancers”

10-11 กุมภาพันธ์ 2022
ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและระบบออนไลน์ (zoom)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *