วัคซีน COVID-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง

เรียบเรียงจาก คําแนะนําของสมาคมมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา
(NCCN recommendation) Version 2.0 วันที่ 10 มีนาคม 2564

เรียบเรียงโดย: ผศ.พญ. เอื้อมแข สุขประเสริฐ
ออกแบบโดย: นพ. จิรวัฒน์ ธเนศธาดา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *